BlazeCut Vehicle & Cabinet Fire Suppression System

Protection of Small Spaces
BlazeCut เป็น ระบบ ดับ เพลิง ขนาด เล็ก เหมาะ สำหรับ ห้อง เครื่องยนต์ ของ ยาน พาหนะ, เครื่องจักร, ตู้ เซิร์ฟเวอร์, ตู้ ไฟฟ้า, เครื่อง กำเนิด ไฟฟ้า เพื่อ ความ เสี่ยง จาก เพลิง ไหม้ ซึ่ง ใน กรณี ที่ เกิด เพลิง ไหม้ อาจ ส่ง ผล เสียหาย ร้ายแรง เช่น ทรัพย์สิน เสียหาย ส่ง ผล ให้ En การ หยุด ชะงัชะงั ทางง ิจิจ หรืื ใน สถาน การ์ ที่ เลว ร้าย ที่ สุด คืคื เสีย ชีวิต

BlazeCut Vehicle & Cabinet Fire Suppression System
T-Series
T-Series
BlazeCut Vehicle & Cabinet Fire Suppression System
C-Series (DLP)
C-Series (DLP)
BlazeCut Vehicle & Cabinet Fire Suppression System
C-Series (ILP)
C-Series (ILP)