Work with Us

Latest Job !!

หน้าที่และความรับผิดชอบ • วางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย • ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดงาน Event ต่างๆของบริษัทฯ In-house Event และ Outside Event) ได้แก่ การจองพื้นที่กิจกรรม, ติดต่อประสานงาน Supplier/Organizer ในการจัดกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงการกำหนดและวางแผนขั้นตอนการดำเนินงาน • ดูแลบริหารจัดการ Website อัปเดตข้อมูลกิจกรรมทางการตลาดผ่าน Website และจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ การเขียนสารสนเทศ • ดูแล และ Monitor ช่องทาง Facebook Fan page /Tik Tok / YouTube รวมถึงการสร้างคอนเทนท์ หรือเนื้อหาการตลาดรวมถึงบทความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ • จัดทำ Monthly Report รายงานต่อผู้บังคับบัญชา • สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการออกแบบ Graphic ได้ในระดับพื้นฐาน • งานที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ และงานที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 38 ปี • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน • มีทักษะการประสานงาน และการนำเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน การตอบโต้อีเมลได้ดี • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น

Apply Now

หน้าที่และความรับผิดชอบ • ออกแบบงานระบบ Electrical system, Mechanical system และ Data centers facilities infrastructure รวมไปถึงจัดทำเอกสารประกอบการประกวดราคา เช่น Tender document, TOR, RFP, Conceptual design, Detail design, Tier topology, Design criteria, BOQ, specification, and product selection เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและสอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ เช่น Uptime institute standard, TIA-942 standard, BICSI standard, ASHRAE, NFPA, IEC or EIT. • จัดเตรียมเอกสารทางด้านเทคนิค (Technical specification) ประเมินค่าใช้จ่ายอุปกรณ์และงานติดตั้ง (Cost estimation) ตารางการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance table) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับงานเสนอราคาหรืองานประกวดราคา (Bidding) • ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการออกแบบ มาตรฐาน โครงสร้างพื้นฐาน การจัดหมวดหมู่และโซลูชั่นการออกแบบที่จำเป็น ตามข้อกำหนดของโครงการ • วิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา งานระบบ M&E system และ Data centers Facilities infrastructure สำหรับ Data Center เพื่อปรับปรุงความความพร้อมใช้งานและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน • ติดตามผลการปรับปรุงและแก้ไขงานระบบ ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงให้กับลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าการแก้ไขปัญหาทำงานได้อย่างสมบูรณ์ คุณสมบัติ • เพศชาย/หญิง อายุ 27-40 ปี • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี /เทียบเท่า หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและสนับสนุนงานด้านเทคนิค งานระบบวิศวกรรม ระบบไฟฟ้า เครื่องกล ปรับอากาศ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ • มีประสบการด้านงานออกแบบและก่อสร้าง Data Center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • ใช้โปรแกรม Ms. Office, Word, Excel, Power Point และ AutoCAD ได้เป็นอย่างดี

Apply Now

Online Sales Officer 1 อัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบ - ขายสินค้าของบริษัทผ่านช่องทาง Online ได้แก่ Shopee, Facebook, Tiktok และช่องทางอื่นๆ - ตอบคำถาม สื่อสารงานขาย แนะนำสินค้าและบริการ ประสานงานลูกค้า ทางสื่อ ออนไลน์ที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลงานขาย ปิดการขาย รวมถึงบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า (ไม่จำกัดสาขา) อายุ 23-35 ปี - มีความรู้ ความเข้าใจในการขายสินค้าออนไลน์ - มีประสบการณ์ด้าน Online Sales ไม่น้อยกว่า 1 ปี - มีประสบการณ์ขายสินค้าผ่านช่องทาง Online ต่างๆ - มีใจรักงานขาย ขยัน ซื่อสัตย์ - สามารถทำงานเป็นทีม และเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้

Apply Now

Human Resources
บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

17/290 หมู่ 4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพฯ 10210

hrcspm@cspm.co.th 0-2503-9953 แผนที่สำนักงาน