NEWS

บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานผู้บริหารพบพนักงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

14 มิ.ย. 67

บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานผู้บริหารพบพนักงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ได้รับเกียรติจากคุณเมธี อนิวรรตน์  (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และคณะผู้บริหารร่วมพูดคุยเกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน์และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต เพื่อการทำงานที่สอดคล้องกันในทุกระดับ และยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่ เกี่ยวกับแนวทางหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์กร ในบรรกาศที่เป็นกันเอง