NEWS

FG-NET-TRULY BESPOKE SYSTEM

11 มี.ค. 65

ระบบแจ้งตือนอัคคีภัยรุ่นใหม่ต้องไม่เพียงแค่แจ้งเตือนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ได้เท่านั้นแต่ยังต้องช่วยวางแผนป้องกันอัคคีภัยและป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เสียหายหรือจำกัดความเสียหายให้น้อยที่สุด

VESDA ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยล่วงหน้ามีความไวในการตรวจจับควันสูงกว่าระบบตรวจจับควันทั่วไปถึง 1,000 เท่า ทำงานเสมือนเครื่องตรวจวัดสิ่งเจือปนในอากาศซึ่งจะทำการตรวจวัดตลอดเวลาและสามารถแสดงผลในรูปแบบของกราฟได้ เมื่อมีสิ่งที่เจือปนในอากาศสูงขึ้นเช่นไอที่เกิดจากการหลอมละลายของสายไฟฟ้าที่เกิดการลัดวงจร กราฟดังกล่าวก็จะพุ่งสูงขึ้นซึ่งหากสูงถึงค่าการแจ้งเตือนที่ตั้งไว้ VESDA ก็จะส่งสัญญาณผ่านอุปกรณ์แจ้งเตือนเช่นกระดิ่งให้เราทราบถึงเหตุผิดปกติ 

การเกิดเพลิงไหม้ในอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นอาจกินเวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวันกว่าเหตุผิดปกติจะพัฒนาจนเป็นเหตุเพลิงไหม้ ดังนั้นการรู้ล่วงหน้าถึงความผิดปกติจากกราฟแสดงปริมาณสิ่งเจือปนในอากาศจึงเป็นเสมือนลางบอกเหตุที่ทำให้เราทราบและทำการวิเคราะห์เพื่อหาต้นเหตุที่แท้จริงของเหตุผิดปกติและระงับได้ทันก่อนที่จะพัฒนากลายเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่ยากแก่การควบคุมและก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอันมีค่า