Work with Us

Latest Job !!

รับจำนวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน • จัดเตรียมและจัดการเอกสารต่างๆ ภายในแผนก • จัดเก็บบันทึกและรายงานความคืบหน้าของโครงการในแต่ละสัปดาห์ • ประสานงานและสนับสนุนการจัดทำเอกสารต่างๆ ให้กับ Project Manager และ Technical Team • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำสรุปข้อมูล • ทำงานภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความซื่อสัตย์ ขยัน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย • มีมนุษยสัมพันธ์ดี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร มี Service Mind

Apply Now

รับจำนวน 2 อัตรา รายละเอียดงาน • บำรุงรักษา, ติดตั้ง และแก้ไขระบบเครื่องสำรองไฟ • ควบคุมการติดตั้ง และตรวจสอบอุปกรณ์ • ปฏิบัติงานตามแผนประจำปี และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวช. / ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาไฟกำลัง หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานระบบเครื่องสำรองไฟ • มีประสบการณ์ทำงานระบบ UPS, ไฟฟ้าอาคาร หรือ Generator • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ เพื่อให้งานเสร็จตามเป้าหมาย • มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและหาทางป้องกันได้ • หากมีใบวิชาชีพด้านวิศวกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ • ขับรถยนต์/มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • เริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ***

Apply Now

รับจำนวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน • บำรุงรักษา แก้ไข ติดตั้ง ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้, ระบบดับเพลิงอัตโนมิติ, ระบบกล้องวงจรปิด และระบบควบคุมการเข้าออก • ควบคุมการติดตั้งและตรวจสอบ • ปฏิบัติตามแผนประจำปี และงานตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ • เพศชาย อายุ 25 -30 ปี • วุฒิ ปวช.- ปวส. /วุฒิปริญญาตรี สาขาอิเล็คทรอนิกส์ , ไฟกำลัง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • ประสบการณ์ 1-3 ปี • สามารถอ่านแบบ Single-line Diagram ได้ • มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานระบบป้องกันอัคคีภัย/ระบบ asset control จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและหาทางป้องกันได้ • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ เพื่อให้งานเสร็จตามเป้าหมาย • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง • ขับรถยนต์/มีใบขับขี่ จะพิจารณาพิเศษ • เริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาพิเศษ

Apply Now

รับจำนวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน • ทำงานเกี่ยวกับกฎหมาย 1-3 ปี คุณสมบัติ • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ • มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายอย่างน้อย 1-2 ปี • ตรวจสอบสัญญา เช่น สัญญาจ้าง สัญญาบริการ สัญญาเช่า และสัญญาอื่นๆ ที่บริษัทฯ มอบหมายให้ พร้อมร่างสัญญาต่างๆ • ดำเนินการงานด้านจดทะเบียนของบริษัทฯ และติดต่อหน่วยงานภาครัฐ • ดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคดีแพ่ง คดีอาญา และอื่นๆ • ดูแลงานประกันภัยของบริษัทฯ เช่น ประกันทรัพย์สิน ประกันโครงการ และงานประกันภัยที่เกี่ยวข้อง • จัดประชุมกรรมการบริษัทฯ ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมจัดทำรายงานการประชุม • มีความซื่อสัตย์ ขยัน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และมนุษยสัมพันธ์ดี • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Apply Now

รับจำนวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน • ออกแบบและคำนวน งานระบบด้านวิศวกรรม เกี่ยวกับศูนย์คอมพิวเตอร์และอาคารปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า, งานระบบปรับอากาศ, งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, งานระบบดับเพลิง, งานระบบ Access และ CCTV, งานระบบ BMS เป็นต้น • ประมาณวัสดุ, อุปกรณ์, และประเมินราคา พร้อมจัดทำ BOQ เพื่อนำเสนอลูกค้าร่วมกับฝ่ายขาย • ติดต่อกับ Contractor และ Supplier เพื่อขอข้อมูลทางเทคนิคและราคา • จัดเตรียม proposal งานโครงการและงานขาย Product เพื่อนำเสนองานให้กับลูกค้า • ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท • จัดทำข้อกำหนดทางเทคนิค เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย • สนับสนุนการจัดทำเอกสารทางด้านเทคนิค เพื่อให้ฝ่ายขายสามารถนำไปเสนอลูกค้าได้ คุณสมบัติ • เพศชาย/ หญิง อายุ 28- 35 ปี • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและให้การสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิค งานระบบวิศวกรรม ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล ระบบปรับอากาศ อย่างน้อย 2-3 ปี • มีประสบการณ์ด้านการนำเสนองานขาย เกี่ยวกับงานระบบวิศวกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • มีประสบการด้านงานออกแบบและก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office, Word, Excel, Power Point และ AutoCAD ได้ • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม • สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้ • หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply Now

Human Resources
บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

17/290 หมู่ 4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพฯ 10210

hrcspm@cspm.co.th 0-2503-9243 แผนที่สำนักงาน